FCI members and contract partners

1 KOSOVO ( Associate member )
Federata Kinologjike e Kosovës
Bill Clinton 12/1
KV 30000 PEJA

Tel. 00383 49221527
https://www.kkc-ks.com