Ausstellungskalender


1. ISRAEL

AusstellungsortAusstellungsdaten
  Holon 03.02.2023 - 04.02.2023
  Tel Aviv 06.05.2023
  Tel Aviv 17.05.2024
  Tel Aviv 18.05.2024
  Haifa 01.11.2024 - 02.11.2024
  Savion 31.01.2025 - 01.02.2025
  Tel Aviv 10.05.2025
  Haifa 31.10.2025 - 01.11.2025