Show schedules


1. UKRAINE

City of the showDates of the show
  Lviv 1/25/2020
  Lviv 1/26/2020
  Kharkiv 1/26/2020
  Zaporizhzhia 2/15/2020
  Zaporizhzhia 2/16/2020
  Odesa 2/29/2020
  Odesa 3/1/2020
  Lutsk 3/8/2020
  Odesa 6/27/2020
  Poltava 7/4/2020
  Poltava 7/5/2020
  Odesa 7/25/2020
  Odesa 7/26/2020
  Chernivtsi 7/26/2020
  Dnipro 8/2/2020
  Mykolayiv 8/8/2020
  Mykolayiv 8/9/2020
  Rivne 8/8/2020
  Rivne 8/9/2020
  Kyiv 8/29/2020
  Kyiv 8/30/2020
  Rivne 9/6/2020
  Dnipro 9/12/2020
  Dnipro 9/13/2020
  Odesa 9/12/2020
  Odesa 9/13/2020
  Vinnytsia 9/19/2020
  Mariupol, Donetsk region 9/19/2020
  Mariupol, Donetsk region 9/20/2020
  Kharkiv 9/20/2020
  Sumy 9/26/2020
  Sumy 9/27/2020
  Zaporizhzhia 9/26/2020
  Zaporizhzhia 9/27/2020
  Uzhgorod 9/26/2020
  Uzhgorod 9/27/2020
  Kherson 10/4/2020
  Dnipro 10/10/2020
  Odesa 3/6/2021
  Odesa 3/7/2021
  Zaporizhzhia 3/13/2021
  Zaporizhzhia 3/14/2021
  Odesa 5/8/2021
  Odesa 5/9/2021
  Mariupol, Donetsk region 5/8/2021
  Mariupol, Donetsk region 5/9/2021
  Kharkiv 5/15/2021
  Dnipro 5/16/2021
  Rivne 5/16/2021
  Kharkiv 5/23/2021
  Mykolayiv 6/5/2021
  Mykolayiv 6/6/2021
  Ternopil 6/12/2021
  Ternopil 6/13/2021
  Odesa 6/19/2021
  Ivano-Frankivsk 6/26/2021
  Sumy 6/26/2021
  Sumy 6/27/2021
  Poltava 7/3/2021
  Poltava 7/4/2021
  Lviv 7/17/2021
  Lviv 7/18/2021
  Kharkiv 7/31/2021
  Chernivtsi 8/1/2021
  Kyiv 8/27/2021
  Kyiv 8/28/2021
  Kyiv 8/29/2021
  Rivne 9/4/2021
  Rivne 9/5/2021
  Kharkiv 9/5/2021
  Dnipro 9/11/2021
  Dnipro 9/12/2021
  Odesa 9/11/2021
  Odesa 9/12/2021
  Uzhgorod 9/18/2021
  Uzhgorod 9/19/2021
  Vinnytsia 9/18/2021
  Zaporizhzhia 9/25/2021
  Zaporizhzhia 9/26/2021
  Kharkiv 10/16/2021
  Kharkiv 10/17/2021
  Kherson 10/17/2021
  Lviv 10/23/2021
  Lviv 10/24/2021
  Kyiv 12/11/2021
  Kyiv 12/12/2021
  Kyiv 4/16/2022
  Kyiv 4/17/2022
  Kyiv 8/26/2022
  Kyiv 8/27/2022
  Kyiv 8/28/2022
  Kyiv 12/3/2022
  Kyiv 12/4/2022
  Kyiv 4/22/2023
  Kyiv 4/23/2023
  Kyiv 8/4/2023
  Kyiv 8/5/2023
  Kyiv 8/6/2023
  Kyiv 12/9/2023
  Kyiv 12/10/2023