Show schedules


1. RUSSIA

City of the showDates of the show
  Moscow 1/26/2019
  Perm 2/2/2019 - 2/3/2019
  Moscow 2/23/2019
  Moscow 2/24/2019
  St. Petersburg 3/3/2019
  St. Petersburg 3/16/2019 - 3/17/2019
  Yekaterinburg 4/6/2019 - 4/7/2019
  Belgorod 4/6/2019 - 4/7/2019
  Krasnodar 4/21/2019
  Tjumen 5/4/2019 - 5/5/2019
  St. Petersburg 5/4/2019
  St. Petersburg 5/5/2019
  Rostov-na-Donu 5/10/2019
  Samara 5/11/2019
  Samara 5/12/2019
  Omsk 5/18/2019
  Omsk 5/19/2019
  Stavropol 5/18/2019
  Kazan 5/19/2019
  Pskov 5/19/2019
  Moscow 5/25/2019
  Vladivostok 5/26/2019
  Irkutsk 6/8/2019
  Novorossiysk 6/9/2019
  St. Petersburg 6/29/2019
  St. Petersburg 6/30/2019
  Vladimir 7/6/2019
  Barnaul 7/13/2019
  Smolensk 7/20/2019
  Smolensk 7/21/2019
  Kazan 7/27/2019
  Kaliningrad 7/27/2019
  Kaliningrad 7/28/2019
  Kursk 7/28/2019
  Pskov 8/3/2019 - 8/4/2019
  Chelyabinsk 8/17/2019 - 8/18/2019
  Velikiy Novgorod 8/24/2019 - 8/25/2019
  Rostov-na-Donu 8/25/2019
  Khabarovsk 9/7/2019 - 9/8/2019
  Murmansk 9/7/2019 - 9/8/2019
  Serpukhov 9/14/2019
  Krasnodar 9/15/2019
  Sochi 9/22/2019
  Vladivostok 9/29/2019
  Voronezh 10/5/2019
  Nizhniy Novgorod 10/19/2019
  Nizhniy Novgorod 10/20/2019
  Novosibirsk 10/19/2019
  Novosibirsk 10/20/2019
  Moscow 11/2/2019
  Moscow 11/3/2019
  Moscow 11/4/2019
  Yekaterinburg 11/16/2019 - 11/17/2019
  St. Petersburg 12/14/2019
  St. Petersburg 12/15/2019
  Moscow 1/25/2020
  Perm 2/1/2020 - 2/2/2020
  Vladivostok 2/22/2020 - 2/23/2020
  St. Petersburg 3/7/2020 - 3/8/2020
  St. Petersburg 4/4/2020
  Belgorod 4/4/2020 - 4/5/2020
  St. Petersburg 4/5/2020
  Krasnodar 4/11/2020
  Krasnodar 4/12/2020
  Samara 5/2/2020
  Samara 5/3/2020
  Moscow 5/8/2020
  Moscow 5/9/2020
  Moscow 5/10/2020
  Pskov 5/17/2020
  Stavropol 5/23/2020 - 5/24/2020
  Omsk 5/23/2020
  Omsk 5/24/2020
  Rostov-on-Don 5/30/2020 - 5/31/2020
  Vladivostok 5/31/2020
  Irkutsk 6/6/2020
  Novorossiysk 6/7/2020
  Smolensk 6/20/2020
  Smolensk 6/21/2020
  Kazan 6/27/2020 - 6/28/2020
  St. Petersburg 6/27/2020
  Yaroslavl 6/27/2020 - 6/28/2020
  St. Petersburg 6/28/2020
  Vladimir 7/4/2020
  Vladimir 7/5/2020
  Barnaul 7/11/2020
  Tjumen 7/18/2020 - 7/19/2020
  Irkutsk 7/19/2020
  Kaliningrad 7/24/2020
  Kaliningrad 7/25/2020
  Kaliningrad 7/26/2020
  Kazan 7/25/2020 - 7/26/2020
  Kursk 7/26/2020
  Pskov 8/1/2020 - 8/2/2020
  Krasnoyarsk 8/8/2020
  Krasnoyarsk 8/9/2020
  Chelyabinsk 8/15/2020 - 8/16/2020
  Velikiy Novgorod 8/22/2020 - 8/23/2020
  Khabarovsk 9/5/2020 - 9/6/2020
  Murmansk 9/5/2020 - 9/6/2020
  Smolensk 9/5/2020
  Serpukhov 9/12/2020
  Serpukhov 9/13/2020
  Saint Petersburg 9/26/2020
  Sochi 9/27/2020
  Vladivostok 9/27/2020
  Voronezh 9/27/2020
  Nizhniy Novgorod 10/17/2020
  Nizhniy Novgorod 10/18/2020
  Moscow 10/30/2020
  Moscow 10/31/2020
  Moscow 11/1/2020
  Yekaterinburg 11/21/2020 - 11/22/2020
  Rostov-on-Don 11/21/2020 - 11/22/2020
  Novosibirsk 12/5/2020
  Novosibirsk 12/6/2020
  St. Petersburg 12/11/2020
  St. Petersburg 12/12/2020
  St. Petersburg 12/13/2020

The FCI complies with GDPR legislation